Contributie

wat moet ik betalen?

Nog maar even de belangrijkste punten op een rij:
  • De vermelde bedragen zijn het te betalen bedrag.
  • Nieuwe leden dienen bij inschrijving voor het seizoen 2014/2015 te betalen middels een bankoverschrijving.
  • Betalingsregelingen kunnen uitsluitend met of na overleg met de voorzitter afgesproken worden en worden ook schriftelijk aan het betreffende lid c.q. de ouders bevestigd.
  • Contributie is voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd, ook bij tussentijdse opzegging, en wordt stilzwijgend verlengd met een jaar, tenzij is opgezegd vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
  • Inschrijfkosten zijn eenmalig verschuldigd.
  • De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Volleybal.
De nieuwe contributiebedragen voor seizoen 2014-2015 zijn als volgt:
CONTRIBUTIE SEIZOEN 2014 - 2015:
Richtdatum vaststelling contributie: leeftijd op 1 september 2014
VOLLEYBal
CMV-jeugd
€ 115,-
Aspiranten-jeugd
€ 137,50
Senioren competitie spelend
€ 215,-
Senioren niet competitie spelend
€ 175,-
Recreanten
€ 130,-
eenmalige inschrijfkosten
€ 5,-

 

Lidmaatschap en inschrijving

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar. Het lidmaatschap van de vereniging geldt in principe voor één jaar, en wordt steeds stilzwijgend met één jaar verlengd. Opzegging dient steeds vóór 1 juni van het kalenderjaar te gebeuren. Voor nieuwe leden geldt dat bij inschrijving het volgende ingeleverd dient te worden:

  • een volledig ingevuld inschrijfformulier, voor leden onder 18 jaar getekend door ouder/verzorger;
  • voor leden vanaf 11 jaar: een spelerspas en/of recente pasfoto;
  • een machtiging voor inning van de contributie na het eerste jaar.

Opzeggen / Beëindigen lidmaatschap

Opzegging dient steeds voor 1 juni van het kalenderjaar te gebeuren. Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk in een persoonlijk ondertekende brief (of e-mail) bij de secretaris van de afdeling volleybal opgezegd worden. Voor minderjarigen geldt dat de brief ondertekend dient te zijn door een van de ouders/verzorgers. Indien men niet tijdig opzegt, is men voor het daaropvolgende seizoen alsnog contributie verschuldigd.